Tüzük

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1-Derneğin Adı: DÜZCE ADIGE KÜLTÜR DERNEĞİ’ dir.

Madde 2– Derneğin Merkezi: Düzce’dedir. Derneğin adı uluslararası faaliyetlerde Türkçe adının yanısıra Adıgece olarak; Адыгэ Хасэ, İngilizce olarak; Circassian Cultural Association, Rusça olarak; Черкесской Культурной Ассоциации, adlarını birlikte veya ayrı ayrı olarak kullanabilir. Ayrıca Derneğin adı gerektiğinde diğer dillerdeki çevirileri ile de kullanılabilir.

Madde 3– Derneğin Şubeleri: Dernek gerekli görülen yerlerde şubeler açabilir.

DERNEĞİN AMACI

Madde 4 – Derneğin amacı

 1. Üyelerinin eğitim, kültür ve sanat düzeylerini yükselterek topluma daha yararlı yurttaşlar haline getirmek,
 2. Geleneksel Adıge (Çerkes) kültür değerlerini derleyip geliştirerek yaşatmak, insan hakları temelinde Adıgece’nin öğrenilmesi ve kullanılmasını özendirmek,
 3. Üyelerinin Kafkasyalı toplumlar ve tarihsel anayurtları ile olan bağlarının güçlendirilmesine ve gelişmesine yardımcı olmaktır.

DERNEĞİN ÇALIŞMA İLKELERİ

Madde 5-

 1. Dernek tüm çalışmalarında, insan haklarına evrensel hukuk ilke ve kurallarına, uluslararası anlaşma ve sözleşme, Anayasa, yasalar ve bu tüzük hükümlerine bağlı kalır.
 2. Dernek, üyelerinin düşünce ve inançlarına, felsefi ve siyasi kanaatlerine saygı gösterir.
 3. Dernek, çeşitli ülkelerde yaşayan Adıgeler ve diğer Kafkasyalı topluluklar ile bunların yaşadıkları ülkeler arasında, dostluk ve barış köprüsü oluşturulmasını, sosyal, kültürel ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesini destekler.
 4. Dernek kararlarını oluştururken, faaliyet programlarını belirlerken üyelerinin düşüncelerini, görüş ve önerilerini almaya ve değerlendirmeye özen gösterir.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI ve FAALİYET ALANI

Madde 6– Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki çalışmaları yapar:

 1. Adıge kültürü ile ilgili sözlü ve yazılı ürünleri derleyerek arşiv, kitaplık ve müze oluşturmak için çaba gösterir.
 2. Halkoyunları, tiyatro, müzik, resim gibi sanatsal alanlarda çalışmalar yapar. Gösteri, sergi ve kültür geceleri düzenler.
 3. Ulusal ve uluslararası düzeyde kültür ve sanat organizasyonları düzenler, düzenlenen organizasyonlara katılım ve katkıda bulunur.
 4. Adıge dilinin öğrenilmesi ve öğrenilmesinin kolaylaştırılması, kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar yapar.
 5. Yurtiçinde ve yurtdışında sportif, turistik, sosyal, kültürel v.b. amaçlarla çeşitli geziler, kamplar vb. düzenler, benzer amaçlı kuruluşlarla işbirliği yapar.
 6. Dernek bünyesinde yapılabilecek kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler için gençler özendirilir. Dernek, üyelerinin gençlik ve spor kulüpleri kurmasına ve işletmesine yardımcı olur.
 7. Başta Türkiye’de ve Anayurt Kafkasya’da olmak üzere tüm dünyada meydana gelebilecek doğal afet, kaza, savaş ve diğer olağanüstü hallerde, mağdur insanlara yardım sağlamak için gerekli çalışmalar yapar, diğer sivil toplum kuruluşlarınca yapılmakta olan çalışmalara katılır veya katkı sağlar.
 8. Üyelerinin düğün ve cenaze gibi özel günlerine katılır, gerektiğinde destek sağlar.
 9. Gerekli izinleri alarak lokal, yurt, pansiyon, çocuk bakım yuvası, huzurevi, spor salonu, dinlenme ve kamp tesisleri, misafirhane v.b. sosyal tesisler açar ve işletir.
 10. Öğrenim ve araştırma çalışmalarına burs, sponsorluk v.b. katkı ve destekler sağlamak üzere gerekli çalışmalar yapar.
 11. Üyeleri ve üyelerinin aileleri için dil kursu, bilgisayar kursu, müzik kursu v.b. çeşitli alanlarda yetiştirici, beceri geliştirici ve bilgilendirici kurslar düzenler.
 12. Amaçları, çalışma alanları ve konularıyla ilgili olarak konferans, seminer, panel, forum, açık oturum v.b. bilimsel, kültürel sanatsal toplantılar düzenler. Gerektiğinde çeşitli uzmanlık komisyonları ve çalışma grupları oluşturur. Konser, gösteri, yürüyüş, miting, basın açıklaması, sergi, kermes, fuar v.b. gibi yasalar çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarınca yapılması mümkün olan her türlü toplantı ve etkinlikleri yapar.
 13. Kitap, broşür, gazete, dergi, bülten, CD, DVD v.b. görsel ve basılı yayınlar çıkarabilir, bunları dağıtabilir, satabilir. Radyo, Televizyon ve İnternet yoluyla her türlü yayında bulunabilir. Yayında bulunanlara katkı sağlayabilir.
 14. Amaçlarını gerçekleştirmek için vakıf, yardım sandığı, kulüp v.b. kurumlar kurar.
 15. Gerekli taşınır ve taşınmaz malları edinir. Her türlü inşaatı yapar ve/veya yaptırır. Bunları işletir, kiralar, satar v.b. her türlü tasarrufta bulunabilir.
 16. Yardım toplama mevzuatı hükümlerine göre bağış ve yardım toplar, bağış ve yardımlarda bulunur.
 17. İnsan haklarının ulusal ve uluslar arası alanlarda savunulması, geliştirilmesi ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yürütülen çalışmalara katılabilir veya bu gibi çalışmaları yürütebilir.
 18. Çevre ve doğanın korunması alanında çalışmalar yapar, yapılan çalışmalara destek sağlar.
 19. Kadın hakları, çocuk hakları ve sorunları konularında üyelerinin ve toplumun bilgi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi için çalışmalar yapar, yapılan çalışmalara destek sağlar.
 20. Derneğin ana faaliyet alanı kültürel faaliyetlerdir.

ÜCRET VE ÖDENEKLER

Madde 7– İhtiyaç duyulduğunda Dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür. Dernek hizmetleri için görevlendirilecek kişilere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurulca belirlenecek çerçeve içinde yönetim kurulu tarafından tespit olunur.

ÜYELİK VE ÖDENTİLER

Madde 8– Derneğin iki türlü üyesi vardır.

 1. Kayıtlı üyeler: Derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş olup çalışmalarına aktif olarak katılmak üzere başvuran ve üyeliği kabul edilen üyeler.
 2. Onursal (Fahri) üyeler: Dil, kültür, bilim, sanat ve benzeri alanlarda eserleri ve çalışmalarıyla hizmet etmiş, Adıge (Çerkes) kültürüne katkıda bulunmuş kimseler ile derneğin amaç, ilke ve çalışmaları açısından yararları görülenler Yönetim kurulu kararı ile özel defterlerine Onursal üye kaydedilebilirler. Onursal üyeler dernek organlarına seçme ve seçilme haklarına sahip değildirler. Ancak dernek lokal ve tesislerine girebilir, çalışmaları izleyebilir ve gönüllü olarak görev alabilir, katkıda bulunabilirler.

Madde 9– Dernekler kanununa göre dernek kurmaları ve derneklere üye olmaları yasaklanan kişiler dışında medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını doldurmuş gerçek kişiler ile 2 yılını doldurmuş tüzel kişiler derneğe üye olmak için müracaat edebilir. Derneğe üye olmak isteyenler dernekten alacakları üyelik formunu doldurarak en az bir yıldan beri dernek üyesi bulunan ve kendilerini üyeliğe öneren iki kişiye imzalatarak yönetim kuruluna verir.

Yönetim kurulu 30 (otuz) gün içinde başvuruları inceleyip değerlendirerek, üyeliğe kabul veya üyeliğin reddi şeklinde karara bağlar. Üyeliğe kabul edilmeyenler bu karara karşı Genel Kurul’da itirazda bulunabilirler.

Madde 10- Derneğin merkezine veya şubelerine üye olunabilir. Ancak merkez ve/veya şubelerine ayrı ayrı üye olunmaz. Var olan üyelik tüm şubeler ve tesisler için geçerli olup özellikli tesislerde yetki ve haklar yönetim kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda üyelere kullandırılır. Üyeler bu konudaki kararlara karşı Genel Kurul’da itirazda bulunabilirler.

ÜYELERİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ

Madde 11– Üyeler Dernek Tüzüğünün, Dernekler Kanununun ve diğer ilgili yasaların tanıdığı hakların kullanılmasında ve bu haklardan yararlanılmasında eşit haklara sahiptir. Ancak genel kurulda oy kullanabilmek için Genel Kurul Toplantı gününden en az 3 (üç) ay önce derneğe üye olmuş olmak ve aidat borcu bulunmamak gerekir. Genel kurula katılma hakkına sahip her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

Madde 12- Üyeler, aylık/yıllık ödentilerini düzenli bir biçimde ve peşin olarak veya en geç Genel Kurul toplantısından önce ödemek, tüzük ve yönetmenlik hükümleri ile Genel Kurul kararları başta olmak üzere yetkili kurullarca verilen görevleri yapmak zorundadırlar.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 13- Her üye, 1 (bir) ay önceden yazılı olarak bildirmek ve birikmiş borçlarını ödemek koşuluyla her zaman üyelikten çıkma hakkına sahiptir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 14– Derneğin varlığını tehlikeye düşürecek, amaçlarını gerçekleştirmesini engelleyecek veya aksatacak biçimde veya dernek amaç ve ilkelerine, genel ahlak ve adaba aykırı davranışlarda bulunanlar, Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine Disiplin Kurulu kararı ile üyelikten süreli veya süresiz olarak çıkartılabilir. Hangi davranışların hangi yaptırımlarla karşılanacağı ve disiplin işlemleri yönetmelikte gösterilir.

Madde 15– Aylık/yıllık ödenti borcunu 2 (iki) yıl ödemeyen üyeler yönetim kurulu tarafından uyarılarak ödemeye davet edilirler. Buna karşın birikmiş ödentilerini 1 (bir) ay içinde ödemeyen üyeler Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar.

ÖDENTİLER

Madde 16– Derneğin giriş ödentisi ve aylık ödentisi Genel Kurulda belirlenir. Ödenti miktarları ve ödeme dönemleri günün koşullarına göre Yönetim Kurulu tarafından yeniden düzenlenebilir.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 17– Dernek;

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme Kurulu gibi zorunlu organlarını oluşturmak zorundadır.

Yukarıdaki organların yanında aşağıdaki organları da oluşturabilir.

A-Disiplin Kurulu

B-Danışma Kurulu

C-Gençlik Kolu

D-Kadınlar Kolu

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu Genel Kurulda oluşturulur ve göreve tayin edilir. Diğerlerinin Genel Kurulca oluşturulması zorunlu değildir.

Madde 18– 17. maddede belirtilen kurulların dışında, Yönetim Kurulu kararıyla çeşitli kol, komisyon ve çalışma grupları oluşturulabilir.

Ancak Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları başka bir organa, çalışma grubuna veya kişiye devredilemez.

A- GENEL KURUL

Genel Kurulun Oluşumu

Madde 19– Genel Kurul derneğin en yetkili organıdır. Tüzük gereğince Genel Kurulun her dönem olağan toplanılması gereken tarihten en az 3 (üç) ay önce üye olan ve ödenti borcu bulunmayan üyeler tarafından ve şube sayısı 5 (beş) oluncaya kadar, genel kuruda oy kullanma hakkına sahip üyelerin tümünden oluşur.

Madde 20- Genel kurulunu yapmış ve genel merkez delegelerini seçmiş şube sayısı 5 (beş) ve daha fazla olduktan sonra genel kurul “Merkez Genel Kurul” adını alır. Merkez Genel Kurulu, Merkez Yönetim, Merkez Denetleme ve Merkez Disiplin Kurullarının asıl üyeleri, Şube başkanları ile şube genel kurullarında seçilecek delegelerden oluşur.

Bu durumda merkeze kayıtlı üyeler Şubelerdeki esaslara göre Genel Kurul Delegelerini seçerler.

Şube genel kurulunda üye sayısına bakılmaksızın ikişer delege, ayrıca genel kurula katılan her yirmi üye için birer delege seçilir.

Üye sayısının belirlenmesinde 11 (onbir) ve daha fazla sayılar 20 (yirmi) sayılır. 11’den (onbirden) az sayılar dikkate alınmaz.

Genel Kurulun toplanması, oy kullanma usul ve şekilleri

Madde 21– Olağan Genel Kurul 2 (iki) yılda bir kez Eylül ayında yapılır. Genel Kurul, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Denetleme Kurulunun veya oy kullanma hakkına sahip üyelerin veya delegelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine 3 (üç) ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

Genel Kurula Çağrı Usulü

Madde 22-. a) Yönetim Kurulu Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az 15 (onbeş) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi ilan edilmek (Gazete, dergi, televizyon, internet, web siteleri, sosyal paylaşım portalları, elektronik veya normal posta ile, yazılı tebliğat ile, imza karşılığı tebliğ vb.) suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden fazla olamaz.

b) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

c) Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz

Toplantı Yeri ve Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 23-     Bu tüzükte aksine hüküm bulunmadıkça bütün kurul ve komisyonlarda karar yeter sayısı salt çoğunluktur. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler.

Genel Kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu ilden başka yerde yapılamaz. Ancak herhangi bir sebepten dolayı Yönetim Kurulunca tesbit edilecek yerde de yapılabilir. Genel Kurul Tüzüğe göre Genel Kurula katılacak üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu taktirde, toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları asil üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Aksi taktirde iki ay içinde Genel Kurul prosüdürü tekrarlanır.

Toplantının Yapılışı

Madde 24- Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenecak listedeki adlarının karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Üye akıllı kart sistemleri kullanılıyor ise üyenin şahsına düzenlenmiş akıllı kartı ile bilgisayar ortamında kullanacağı imza da geçerlidir.

23.ncü madde de belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve en az bir katip seçilir. Başkan Genel Kurulu yönetir. Katibin hazırladığı ve imzaladığı tutanağı kendiside imzalayarak diğer toplantı belgeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna teslim eder.

Toplantıda görüşülecek konular gündemle sınırlıdır.Ancak Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde 25– Dernek organlarının seçimi gizli oy, açık ayrım ilkelerine göre yapılır. Dernek organlarına seçilebilmek için geçerli oyların yarısından bir fazlasını almış olmak gerekir. Ancak seçimlere ikiden fazla liste veya aday ile katılım olduğunda birinci turda yeterli çoğunluk sağlanmazsa, ikinci tur, en fazla oy alan iki liste veya aday arasında yapılır. En çok oyu alan seçilmiş sayılır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 26- Genel Kurulun başlıca göre ve yetkileri şunlardır.

 1. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi, kurulların aklanması veya haklarında işlem yapılmak üzere yeni Yönetim Kuruluna görev ve yetki verilmesi;
 2. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan tahmini bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi;
 3. Dernek organlarının seçilmesi,
 4. Dernek için gerekli malların satın alınması, satılması veya satılmazlar üzerinde ayni hak tesisi veya kaldırılması konularında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 5. Derneğin, vakıf, sandık ve benzeri kuruluşlar kurmasına, kurulmuş olanlara katılmasına ve bunlardan ayrılmasına karar verilmesi,
 6. İçinde yeraldığı kurum ve kuruluşlar nezdinde derneği temsil edecek delege veya temsilcilerin seçilmesi,
 7. Disiplin Kurulu’nca verilen cezalara karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması;
 8. Dernek üyeliğine kabul edilmeyen veya üyelikten çıkarılanların itirazlarının değerlendirilmesi.
 9. Gerekli görülen yerlerde şubeler ve/veya tesisler açılmasına ve açılan şubelerin/tesislerin kapatılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 10. Genel Kurul kararı ile Federasyon kurulmasına, kurulu olan Federasyonlara üye olunmasına karar verilmesi.
 11. Derneğin ulusal ve uluslararası düzeyde federasyonlara veya benzeri başka kuruluşlara üye olmasına veya üyelikten ayrılmasına karar verilmesi,
 12. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 13. Derneğin feshine ve mallarının tasfiyesine karar verilmesi,
 14. Yasada ve bu tüzükte genel kurulca yapılması öngörülen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

B- YÖNETİM KURULU

Yönetim kurulunun oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları:

Madde 27– Yönetim Kurulu Derneğin icra organıdır. Genel Kurulca seçilecek 7 (yedi) asıl ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur.

Asıl üyeliklerde eksilme olduğu takdirde sırasıyla yedek üyeler göreve çağrılır.

Madde 28– Yönetim Kurulu, Genel Kurulu izleyen toplantısında kendi içinden bir Başkan, bir Başkan yardımcısı bir Sekreter ve bir Sayman seçer. Bu iş bölümü Yönetim kurulunun üçte iki çoğunluğunun kararı ile değiştirilebilir.

Madde 29– Yönetim Kurulu en az 15 günde bir toplanır. Bütün kurul, kol ve komisyonlarda Başkanın yokluğunda, Başkan Yardımcısı toplantıya başkanlık eder.

Madde 30– Yönetim kurulu üye sayısı, eksilmeler nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut yönetim kurulu tarafından 1 (bir) ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine konu Sulh Hukuk Hakimine götürülür.

Madde 31– Yönetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

 • Genel kurulu izleyen 30 (otuz) gün içinde, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ile Disiplin kuruluna seçilen asıl ve yedek üyeleri, aynı şekilde bu organlarda ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri 1 (bir) ay içinde mülki idare amirliğine (Dernekler İl Müdürlüğüne) bildirmek,
 • Her takvim yılının sonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını bir beyanname ile ertesi yılın Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine (Dernekler İl Müdürlüğüne) bildirmek,
 • Genel Kurulca şube açılmasına karar verilen yerlerde Şube Kurucularına gerekli belgeleri vermek, kapanan şubelerde kapanış işlemlerini sonuçlandırmak,
 • Derneğin gelecek döneme ilişkin tahmini bütçesini hazırlamak ve genel kurula sunmak,
 • Genel kurulda kabul edilen tahmini bütçeyi baz almak suretiyle Derneğin bütçesini hazırlamak, gerektiğinde bütçe fasılları arasında aktarmalar yapmak,
 • Üyelerin görüş ve önerilerini değerlendirerek yıllık çalışma programlarını hazırlamak, gerekli görevlendirmeleri yaparak bu programların uygulanmasını sağlamak,
 • Genel Kurulca oluşturulmuş ise Danışma kurulunun görüş ve önerilerini de alarak, çeşitli kurul ve komisyonların çalışma esaslarını düzenleyen Yönetmelikler hazırlamak ve uygulanmalarını sağlamak,
 • Genel Kurulu toplantıya çağırmak, Genel Kurul ve üye olduğu üst kurum ve kuruluşların kararlarına ve Dernek Tüzüğüne uygun biçimde Derneğin işlerini yürütmek,
 1. Çeşitli alanlarda uzmanlık komisyonları ve çalışma grupları oluşturmak,
 2. Şube ve temsilciliklerin, dernek kurul, kol ve komisyonlarının çalışmalarını izleyip değerlendirerek onlara rehberlik etmek, olanaklar ölçüsünde çalışmalarına katılmak, yardım ve destek sağlamak,
 3. Tüzük ve Genel Kurul kararları çerçevesinde yurt, pansiyon, çocuk bakım yuvası, huzurevi, spor salonu, dinlenme ve kamp tesisleri, eğitim ve kültür merkezi gibi sosyal tesislerin açılmasına ve işletilmesine karar vermek,
 4. Derneğin gelir-gider hesap ve kayıtlarını tutmak ve belgelerini korumak,
 5. Dernekte çalıştırılacak personeli seçmek, bunların ücretlerini ve çalışma koşullarını belirlemek, iş sözleşmeleri yapmak,
 6. Yurt içindeki ve yurt dışındaki toplantılara ve inceleme gezilerine görevli veya temsilciler göndermek,
 7. Dernek adına sözleşmeler imzalamak, dava açmak veya açılacak davaları savunmak, gerektiğinde avukata vekalet vermek,
 8. Yasa, tüzük ve teamüllere göre bir sivil toplum kuruluşu olarak dernek yönetim kurulları tarafından yapılması gereken bütün işleri yapmak.

C- DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 32- Denetleme Kurulu, Genel Kurulca seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Genel Kuruldan sonra yapacağı toplantıda başkanını seçer. Üyeliklerde eksilme olması halinde yedek üyeler sırası ile çağrılarak kurul tamamlanır.

 1. Denetleme kurulu, en geç yılda bir, Dernek çalışmalarını denetler. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulunun istediği her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır.
 2. Denetleme Dernek merkezinde yapılır. Derneğe ait belgeler dışarıya çıkartılamaz.
 3. Denetleme Kurulu, Dernek çalışmalarının yasa ve Tüzük hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına uygunluğunu, harcamaların muhasebe usullerine göre yapılıp yapılmadığını ve yerinde kullanılıp kullanılmadığını denetler. Bu konularda yönetim kuruluna yardımcı olur ve yol gösterir. Gerektiğinde Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.
 4. Denetleme sonuçlarını altı aylık ve yıllık raporlar halinde Yönetim Kuruluna, toplandığında da Genel Kurula sunar.

D- DİSİPLİN KURULU

Madde 33– Disiplin Kurulu, Genel Kurulca seçilen 5 (beş) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu ilk toplantısında kendi aralarından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Yazman seçer. Asıl üyeliklerde eksilme olması halinde yedek üyeler sıra ile çağrılarak kurul tamamlanır.

 1. Disiplin kurulu, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Disiplin Kurulu kararlarında çekimser oy kullanılmaz.
 2. Disiplin Kurulu, Dernek Tüzüğüne, Derneğin amaç ve ilkelerine veya yetkili kurul kararlarına aykırı davranışlarda bulunduğu ileri sürülen üyelerle ilgili olarak Yönetim Kurulunca kendisine gönderilen olayları inceler, soruşturur ve karara bağlar.
 3. Disiplin Kurulu’nun verdiği aklama veya disiplin cezasına gerek olmadığı kararları kesindir.
 4. Disiplin cezası verilmesine ilişkin kararlarına karşı Genel Kurulda itiraz edilebilir. Genel Kurulun kararı kesindir.

Madde 34– Genel Kurulunu yapmış ve delegelerini seçmiş şube sayısı (5) beş ve daha fazla olduğu takdirde, Merkez Disiplin kurulu haline gelecek olan kurulda Merkez ve Şube yöneticileri tarafından disiplin işleri görülür.

Disiplin Cezaları

Madde 35– Disiplin kurulunca verilecek cezalar şunlardır:

 1. Uyarma
 2. Kınama
 3. Yöneticilik görevlerinden uzaklaştırma
 4. Üyelikten geçici olarak çıkarma
 5. Üyelikten sürekli olarak çıkarma

Hangi eylemlere hangi disiplin cezalarının nasıl verileceği, savunma ve itiraz süreleri, Disiplin Kurullarının çalışma esasları ve disiplin cezalarının sonuçları yönetmelikle belirlenir.

E- DANIŞMA KURULU

Madde 36- Danışma Kurulu, çeşitli meslek ve uzmanlık alanlarında bilgi ve deneyim birikimleriyle tanınan kişilerden oluşur ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Danışma Kurulu kendi içinde bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir yazman seçer.

 1. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine her zaman toplanabilir. Ancak yılda en az 3 (üç) kez, (Ekim, Ocak ve Nisan aylarında) toplanarak dernek çalışmalarını gözden geçirir, etkinliği arttıracak görüş ve öneriler oluşturur, düşünce üretir, tavsiye kararları alır.
 2. Danışma Kurulunda ortaya konulan görüşler ve alınan kararlar özet olarak Kurul defterine kaydedilir ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.

Gerektiğinde Çeşitli konulara ilişkin olarak birden çok Danışma Kurulu oluşturulabilir.

F- GENÇLİK KOLU

Madde 37- Gençlik Kolu 29 yaşını doldurmamış üyelerden oluşur.

 1. Gençlik Kolu, Dernek Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra bir ay içinde toplanarak 5 (beş) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşan “Gençlik Kolu Yürütme Kurulu”nu seçer.
 2. Gençlik Kolu Yürütme Kurulu, görevlerini yerine getirmemesi veya getirmez duruma düşmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu tarafından görevden alınır. Yerine geçici bir Yürütme Kurulu atar ve 1 (bir) ay içinde yeni bir Gençlik Kolu Yürütme Kurulu’nu seçmek üzere Gençlik Kolunu toplantıya çağırır.
 3. Gençlik Kolu Yürütme Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Yönetim kurulu toplantılarında söz hakkı vardır. Yönetim Kurulu Üyesi değilse oy hakkı yoktur.
 4. Gençlik Kolu, Dernek Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
 5. Gençlik Kolu, dil, kültür, sanat ve spor etkinlikleri başta olmak üzere Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak faaliyetlere aktif olarak katılır.
 6. Gençlik Kolu, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen ve Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

G- KADINLAR KOLU

Madde 38- Kadınlar Kolu Derneğin bayan üyeleri arasından oluşur.

 1. Kadınlar Kolu, Dernek Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra 1 (bir) ay içinde toplanarak 5 (beş) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşan “Kadınlar Kolu Yürütme Kurulu”nu seçer.
 2. Kadınlar Kolu Yürütme Kurulu görevlerini yerine getirmemesi veya getiremez duruma düşmesi halinde Yönetim Kurulu tarafından görevden alınır. Yerine geçici bir yürütme kurulu atar ve 1 (bir) ay içinde yeni Kadınlar Kolu Yürütme Kurulu’nu seçmek üzere Kadınlar Kolunu toplantıya çağırır.
 3. Kadınlar Kolu Yürütme Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Söz hakkı vardır. Yönetim kurulu üyesi değilse oy hakkı yoktur.
 4. Kadınlar Kolu Dernek Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
 5. Kadınlar Kolu, dil, kültür, ev ve el sanatlarının öğrenilmesi, üretilmesi ve yaygınlaştırılması başta olmak üzere Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak faaliyetlere aktif olarak katılır.
 6. Kadınlar Kolu, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen ve Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

TEMSİLCİLİK AÇMA

Madde 39 – Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, Dernek Genel Kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

PLATFORM OLUŞTURMA

Madde 40 – Dernek, amaçları ile ilgili bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platform oluşturabilir ve etkinliklerde bulunabilir.

ÜST KURULUŞLARA ve ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYELİK

Madde 41 – Dernek Genel Kurul kararı ile, aynı amacı gerçekleştirmek için kurulmuş olan bir Dernekler Federasyonuna kurucu veya üye olarak da katılabilir. Dernek adına üst kuruluşa gönderilecek temsilciler, 3 (üç) kişiden az olmamak üzere, üye olunan Federasyonun tüzüğünde belirtilen sayılar esas alınarak Genel Kurulda seçilirler.

Üst kuruluşlara üyelikle ilgili diğer hususlar hakkında üye olunan federasyon tüzüğü ve Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

Dernek, aynı amacı gerçekleştirmek üzere kurulmuş olan Dernekler Federasyonuna üye olması halinde üye olunan Federasyonun giderlerine katkıda bulunmak için Federasyon tüzüğünde belirtilen ya da Federasyon Genel Kurullarında belirlenecek miktarlarda aidat ödemekle yükümlüdür. Ödenecek aidatların miktarı ve ödeme zamanı üst kuruluşun Genel Kurulunda alınan karara paralel olur.

Dernek ilgili yasalarca görevlendirilen makam ve kurumlardan gerekli izinleri almak şartıyla, Tüzük hükümlerine uygunluğu görülerek ulusal ve/veya uluslararası kuruluşlara üye olabilir ve/veya üyelikten çekilebilir.Ulusal ve uluslararası üst kuruluşlara üyelik ve üyelikten çekilme kararları Genel Kurula katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

ŞUBELERİN AÇILMASI

Madde 42- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde Genel Kurulun verdiği özel veya genel yetkiye dayanarak Yönetim Kurulu kararı ile şube açabilir veya mevcut şubeleri kapatabilir. Yönetim Kurulu, şube kuruluşunu gerçekleştirmek üzere en az 3 (üç) kişilik Girişimci Kurula yetki verir. Yetki verilen kurul şubenin açılmasına karar verilen yerin mülki amirine dilekçe ile başvurur. Dilekçede şube kurucularının adları ve kimlikleri belirtilir. Ayrıca dilekçeye dernek tüzüğü ile yetki belgesi eklenir.

ŞUBELERİN ORGANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Madde 43- Şubelerin organları ve çalışma yöntemleri bu tüzükte belirtilen merkez organları ve çalışma yöntemleri gibidir.

Ancak şube temsilcilik açamaz. Şube Genel Kurulu, Merkez Genel Kurulundan en geç 2 (iki) ay önce tamamlanmış ve delege listesi en geç bir ay önce merkeze bildirilmiş olmalıdır.

Ayrıca üye ödentilerinin %20’si ve diğer gelirlerin %10’u katkı payı olarak her yıl en geç 6 (altı) ayda bir olmak üzere Yönetim Kurulunca belirlenen takvime göre merkezin hesabına aktarılmış olmalıdır.

ŞUBE BULUNAN YERDEKİ TAŞINMAZLAR

Madde 44- Şube açılan yerleşim yerlerinde bulunan veya sonradan edinilen taşınmaz mallar, Merkez Yönetim Kurulu kararıyla o yerdeki Şubeye tahsis edilir. Merkez Genel Kurulu, Şube Genel Kurullarının kararı olmaksızın, bu taşınmazların satışına kendiliğinden karar veremez.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 45- Derneğin başlıca gelirleri şunlardır:

 1. Ödentiler,
 2. Aidatlar,
 3. Bağışlar,
 4. Ayni ve nakdi yardımlar,
 5. Sosyal ve kültürel etkinliklerden elde edilen gelirler,
 6. Amacı doğrultusunda yapacağı etkinliklerden sağlanacak gelirler,
 7. Taşınır ve taşınmaz mallarının işletilmesinden ve kiraya verilmesinden elde edilecek gelirler,
 8. Yatırım ve finans gelirleri (Bankalardaki mevduat faizleri, repo, tahvil, hazine bonosu vs. Gelirleri),
 9. Çeşitli proje ve fon destekleri,
 10. Ticari ve iktisadi işletme gelirleri,
 11. Diğer gelirlerdir.

Madde 46- Dernek, kendi amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan kişi ve kuruluşlardan bağış, yardım, fon vb. adlarla herhangi bir gelir kabul etmez.

Madde 47- Gelirler alındı belgesi ile kabul edilir. Alındı belgeleri matbaada bastırılıp İl Dernekler Müdürlüğüne gerekli bildirim ve kaydı yapıldıktan sonra kullanılır. Bankalar aracılığı ile yapılan yardım ve bağışlarla ilgili banka dekontu alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu Kararı ile tesbit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan “Yetki Belgesi” Dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yetli belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu Başkanınca, 15 (onbeş) gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlıyabilirler.

Derneğin kasasında bulundurulacak para miktarı her yılın başında yönetim kurulunca tespit edilir.

Dernek Yönetim kurulu tarafından gelir-gider hesaplamaları, gelirlerin alınma ve gider ve harcama belgelerinin düzenlenmesi, kasadaki para miktarı, gelir toplama ve harcama yetki ve sorumluluklarını belirtir yönetmelik hazırlanır ve Genel Kurulca onaylanır.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 48- İşletme Hesabı esasına göre dernekçe tutulacak defter ve kayıtlar aşağıdadır.

1-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olanların kimlik bilgilerinin, derneğe giriş tarihlerinin, aylık ve yıllık aidatlarının kaydedildiği defterdir.

2-Demirbaş Defteri:Dernek Demirbaşlarının bilgileriyle birlikte kaydedildiği defterdir.

3-Karar Defteri: Dernek Yönetim Kurulunca alınan kararlar, tarih ve numara sırasıyla bu deftere kaydolunur. Alınan kararlar Başkan ve Üyelerce imzalanır.

4- İşletme Hesabı Defteri: Derneğin faaliyetleri ile ilgili gelir ve giderleri yazılır.

5- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin cilt, seri ve sıra numaraları ile yazıldığı defterdir.

6-Evrak Kayıt defteri : Gelen ve giden evrakların kaydedildiği defterdir.

Dernekler yasa ve yönetmeliğinde öngörülen defter ve kayıtlar aynı yasa ve yönetmelikteki düzenlemelere göre tutulur. Bu defterler Dernekler İl Müdürlüğünde yada Noter de onaylatılır.

DERNEĞİN GİDERLERİ

Madde 49- Derneğin giderleri bütçeye uygun olarak Yönetim Kurulu kararları ile yapılır. Acil durumlarda harcama miktarları ve yetkileri ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenir. Giderler, gider makbuzu ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi 5 yıldır.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 50- Dernek amaçları doğrultusunda hazırlanan projelerle kendi imkanları ile yapacağı faaliyetlerle ilgili gerçek veya kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte veya yurt içinde ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalar yürütebilir. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı şeklinde yapılır. Ancak bu borçlanmanın yapılabilmesi için Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte Sekreter ve Sayman olmak üzere üç imza gereklidir.

YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA

Madde 51- Dernek yurtdışından ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınması ve kullanılmadan Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi ile ilgili idareye bildirilmesi zorunludur.

BEYANNAME VERİLMESİ

Madde 52- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” Dernek Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk 4 (dört) ayı içinde Dernek Başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

PROJE BİLDİRİMİ

Madde 53- Dernek tek başına, kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla birlikte projeler gerçekleştirebilir. Hazırlanarak hayata geçirilecek projelerin Dernekler Yönetmeliği gereği önceden bildirimde bulunulması gerekmektedir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 54-  Tüzük değişikliği genel kurul gündeminde yer almak koşulu ile oylamaya katılan üye ve delegelerin 2/3’ünün oyu ile yapılabilir. Ancak kabul oy sayısı Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz.

FESİH VE TASFİYE

Madde 55- Derneğin feshi Genel Kurul kararı ile olur. Fesih kararı için ilk toplantı yeter sayısı salt çoğunluktur.

İkinci toplantıya katılan üye veya delege sayısı da dernek Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Her iki durumda da fesih kararı, oylamaya katılanların üçte ikisinin oyları ile alınır. Fesih kararında derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesinin nasıl yapılacağı da gösterilir.

TÜZÜKTE BULUNMAYAN HÜKÜMLER

Madde 56 – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.